ผลงานก่อสร้างของทางบริษัทชะนะได คอนสตรัคชั่น จำกัด